Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

BẢNG GIỜ TÀU HÀ NỘI - LÀO CAI

Bảng giờ tàu hỏa Hà nội - Lào Cai

Tên gaTàu SP1
Hà NộiGiờ đi 21h10
Gia Lâm
Yên Viên
Đông Anh
Phúc Yên
Vĩnh Yên
Việt Trì
Tiên Kiên
Phú Thọ
Chí Chủ
Vũ Ẻn
Ấm Thượng
Yên BáiGiờ đến 01h00 giờ đi 01h20
Cổ Phúc
Ngòi Hóp
Mậu A
Mậu Đông
Trái Hút
Lâm Giang
Lang Khay
Lang Thíp
Bảo Hà
Thái Văn
Cầu Nhò
Phố Lu
Lạng
Thái Niên
Làng Giàng
Lào CaiGiờ đến 05h30

Tên gaTàu SP3
Hà NộiGiờ đi 21h50
Gia Lâm
Yên Viên
Đông Anh
Phúc Yên
Vĩnh Yên
Việt Trì
Tiên Kiên
Phú Thọ
Chí Chủ
Vũ Ẻn
Ấm Thượng
Yên BáiGiờ đến 1h52 - Giờ đi 2h05
Cổ Phúc
Ngòi Hóp
Mậu A
Mậu Đông
Trái Hút
Lâm Giang
Lang Khay
Lang Thíp
Bảo HàGiờ đến 4h16 - Giờ đi 4h19
Thái Văn
Cầu Nhò
Phố LuGiờ đến 5h02 - Giờ đi 5h06
Lạng
Thái Niên
Làng Giàng
Lào CaiGiờ đến 6h15

Tên gaTàu SP7
Hà NộiGiờ đi 20h35
Gia Lâm
Yên Viên
Đông Anh
Phúc Yên
Vĩnh Yên
Việt Trì
Tiên Kiên
Phú Thọ
Chí Chủ
Vũ Ẻn
Ấm Thượng
Yên BáiGiờ đến 00h20 giờ đi 00h35
Cổ Phúc
Ngòi Hóp
Mậu A
Mậu Đông
Trái Hút
Lâm Giang
Lang Khay
Lang Thíp
Bảo HàGiờ đến 2h55 - Giờ đi 2h58
Thái Văn
Cầu Nhò
Phố LuGiờ đến 3h41 - Giờ đi 3h44
Lạng
Thái Niên
Làng Giàng
Lào CaiGiờ đến 4.55

Tên gaTầu LC1
Hà Nộigiờ đi 22h.05
Gia Lâmgiờ đến 22h.20 giờ đi 22h23
Yên Viêngiờ đến 22h.34 giờ đi 22h37
Đông Anhgiờ đến 23h.00 giờ đi 23h03
Phúc Yêngiờ đến 23h.25 giờ đi 23h28
Vĩnh Yêngiờ đến 23h.47 giờ đi 23h50
Việt Trìgiờ đến 00h.14 giờ đi 00h17
Tiên Kiên
Phú Thọgiờ đến 00h.58 giờ đi 01h10
Chí Chủ
Vũ Ẻn
Ấm Thượng
Yên Báigiờ đến 2h.38 giờ đi 2h53
Cổ Phúc
Ngòi Hóp
Mậu Agiờ đến 3h.42 giờ đi 3h45
Mậu Đông
Trái Hútgiờ đến 4h.12 giờ đi 4h15
Lâm Giang
Lang Khay
Lang Thíp
Bảo Hàgiờ đến 5h.15 giờ đi 5h20
Thái Văn
Cầu Nhò
Phố Lugiờ đến 6h03 giờ đi 6h13
Lạng
Thái Niên
Làng Giàng
Lào Caigiờ đến 7h20

Tên gaTàu LC3
Hà NộiGiờ đi 6h10
Gia LâmGiờ đến 6h25 - Giờ đi 6h28
Yên ViênGiờ đến 6h39 - Giờ đi 6h42
Đông AnhGiờ đến 7h05 - Giờ đi 7h08
Phúc YênGiờ đến 7h30 - Giờ đi 7h33
Vĩnh YênGiờ đến 7h52 - Giờ đi 7h55
Việt TrìGiờ đến 8h19 - Giờ đi 8h22
Tiên KiênGiờ đến 8h52 - Giờ đi 8h55
Phú ThọGiờ đến 9h09 - Giờ đi 9h12
Chí Chủ
Vũ ẺnGiờ đến 9h39 - Giờ đi 9h42
Ấm ThượngGiờ đến 10h02 - Giờ đi 10h05
Yên BáiGiờ đến 10h41 - Giờ đi 10h56
Cổ PhúcGiờ đến 11h13 - Giờ đi 11h16
Ngòi HópGiờ đến 11h37 - Giờ đi 11h39
Mậu AGiờ đến 11h56 - Giờ đi 11h59
Mậu ĐôngGiờ đến 12h16 - Giờ đi 12h18
Trái HútGiờ đến 12h32- Giờ đi 12h35
Lâm GiangGiờ đến 12h52- Giờ đi 12h57
Lang KhayGiờ đến 13h18 - Giờ đi 13h20
Lang ThípGiờ đến 13h38 - Giờ đi 13h40
Bảo HàGiờ đến 13h58 - Giờ đi 14h03
Thái VănGiờ đến 14h23 - Giờ đi 14h26
Cầu NhòGiờ đến 14h40 - Giờ đi 14h43
Phố LuGiờ đến 14h58 - Giờ đi 15h08
LạngGiờ đến 15h26 - Giờ đi 15h29
Thái NiênGiờ đến 15h47 - Giờ đi 15h50
Làng GiàngGiờ đến 16h03 - Giờ đi 16h06
Lào CaiGiờ đến 16h35


0 nhận xét:

Đăng nhận xét