Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

BẢNG GIỜ TÀU LÀO CAI - HÀ NỘI

Bảng giờ tàu hỏa Lào Cai - Hà nội

Tên gaTàu SP2
Lào CaiGiờ đi 20h15
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố Lu
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo Hà
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái Hút
Mậu Đông
Mậu A
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên BáiGiờ đến 0h18 - Giờ đi 0h32
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú Thọ
Tiên Kiên
Việt Trì
Vĩnh Yên
Phúc Yên
Đông Anh
Yên Viên
Gia Lâm
Hà NộiGiờ đến 4h35

Tên gaTàu SP4
Lào CaiGiờ đi 21h00
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố LuGiờ đến 22h07 - Giờ đi 22h10
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo HàGiờ đến 22h53 - Giờ đi 22h56
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái Hút
Mậu Đông
Mậu A
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên BáiGiờ đến 1h09 - Giờ đi 1h24
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú Thọ
Tiên Kiên
Việt Trì
Vĩnh Yên
Phúc Yên
Đông Anh
Yên Viên
Gia Lâm
Hà NộiGiờ đến 5h10

Tên gaTầu SP8
Lào CaiGiờ đi 19h30
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố LuGiờ đến 20h37 - Giờ đi 20h40
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo HàGiờ đến21h23 - Giờ đi 21h26
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái Hút
Mậu Đông
Mậu A
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên BáiGiờ đến 23h39 - giờ đi 23h54
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú Thọ
Tiên Kiên
Việt Trì
Vĩnh Yên
Phúc Yên
Đông Anh
Yên Viên
Gia Lâm
Hà Nội

Tên gaTàu LC2
Lào CaiGiờ đi 18h45
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố LuGiờ đến 19h52 - Giờ đi 19h59
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo HàGiờ đến 20h42 - Giờ đi 20h48
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái HútGiờ đến 21h49 - Giờ đi 21h52
Mậu Đông
Mậu AGiờ đến 22h20 - Giờ đi 22h23
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên BáiGiờ đến 23h13 - Giờ đi 23h28
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú ThọGiờ đến 1h04 - Giờ đi 1h07
Tiên Kiên
Việt TrìGiờ đến 1h49 - Giờ đi 1h52
Vĩnh Yên
Phúc Yên
Đông AnhGiờ đến 2h51 - Giờ đi 2h54
Yên ViênGiờ đến 3h17 - Giờ đi 3h27
Gia LâmGiờ đến 3h38 - Giờ đi 3h43
Hà NộiGiờ đến 4h00

Tên gaTàu LC4
Lào CaiGiờ đi 09h15
Làng GiàngGiờ đến 9h42 - Giờ đi 9h45
Thái NiênGiờ đến 9h58 - Giờ đi 10h01
LạngGiờ đến 10h19 - Giờ đi 10h22
Phố LuGiờ đến 10h40 - Giờ đi 10h50
Cầu NhòGiờ đến 11h05 - Giờ đi 11h08
Thái VănGiờ đến 11h22 - Giờ đi 11h25
Bảo HàGiờ đến 11h45 - Giờ đi 11h50
Lang ThípGiờ đến 12h08 - Giờ đi 12h10
Lang KhayGiờ đến 12h29 - Giờ đi 12h31
Lâm GiangGiờ đến 12h54 - Giờ đi 13h00
Trái HútGiờ đến 13h16 - Giờ đi 13h19
Mậu ĐôngGiờ đến 13h33 - Giờ đi 13h35
Mậu AGiờ đến 13h52 - Giờ đi 13h55
Ngòi HópGiờ đến 14h13 - Giờ đi 14h16
Cổ PhúcGiờ đến 14h38 - Giờ đi 14h41
Yên BáiGiờ đến 14h57 - Giờ đi 15h12
Ấm ThượngGiờ đến 15h49 - Giờ đi 15h52
Vũ ẺnGiờ đến 16h12 - Giờ đi 16h15
Chí ChủGiờ đến 16h30 - Giờ đi 16h37
Phú ThọGiờ đến 16h52 - Giờ đi 16h55
Tiên KiênGiờ đến 17h09 - Giờ đi 17h12
Việt TrìGiờ đến 17h43 - Giờ đi 17h46
Vĩnh YênGiờ đến 17h10 - Giờ đi 18h13
Phúc YênGiờ đến18h32 - Giờ đi 18h35
Đông AnhGiờ đến 18h57 - Giờ đi 19h02
Yên ViênGiờ đến 19h25 - Giờ đi 19h39
Gia LâmGiờ đến 19h50 - Giờ đi 19h58
Hà NộiGiờ đến 20h15

0 nhận xét:

Đăng nhận xét